Cyfrowe drukowanie jest przyszłościowym rozwiązaniem, wygodnym zarówno dla klienta, jak i drukarni. Przygotowywanie materiału do druku zajmuje mało czasu, może być wykonywane podczas druku. Nie ma konieczności przygotowywania formy drukowej, co znacząco obniża koszty wydruku, a jakość jest porównywalna do drukowania offsetowego. Bardzo łatwo jest operować na drukowanym obiekcie, skalować go, czy też manipulować kolorystyką oraz stosować różne modele barw. 

 

 

Druk cyfrowy

Głó­wne za­le­ty dru­ku cy­fro­we­go to:

  • znacznie mniejsze koszty druku niewielkich nakładów
  • krótszy proces produkcyjny
  • możliwość personalizacji druku, czyli dokonywania modyfikacji na każdym pojedynczym egzemplarzu
  • możliwość taniego wznowienia nakładu, nawet pojedynczych egzemplarzy pracy, co pozwala uniknąć drukowania dużych ilości „na zapas”
  • możliwość szybkiej aktualizacji drukowanych informacji

Dzię­ki zas­to­so­wa­niu no­wo­czes­ne­go sys­te­mu dru­ku cy­fro­we­go (Konica Minolta bizhub PRO 951) zna­czą­co po­sze­rzy­liś­my ofer­tę pro­po­no­wa­nych przez na­szą fir­mę pro­duk­tów.

Nasz sprzęt

Konica Minolta bizhub PRO 951 posiada wiele właściwości niespotykanych dotąd w maszynach monochromatycznych. Do najważniejszych należą przystępna cena, niezwykle wysoka jakość druku, wyjątkowa elastyczność pod kątem stosowanych nośników, a także wyjątkowa wytrzymałość. Osiągając prędkość drukowania 95 stron A4 na minutę i średnią wydajność 80-300 tys. wydruków A4 miesięcznie (a przy maksymalnym obciążeniu nawet do 1,5 miliona arkuszy), urządzenie zapewnia centralnym punktom druku, dostawcom cyfrowych usług poligraficznych oraz wszelkim środowiskom drukarskim uzyskanie bezkonkurencyjnego stosunku ceny do wydajności bez ryzyka obniżenia jakości produktu końcowego.

Uszlachetnianie

Dzię­ki no­wym tech­no­log­iom uszla­chet­nia­nia dru­ku mo­że­my dru­ko­wać już du­żo wię­cej niż ko­lo­ry! Mo­że­my wzbo­ga­cić Pań­stwa ka­ta­lo­gi, fol­de­ry czy inne dru­ki zło­ce­nia­mi, wy­róż­nić je ele­gan­cki­mi tło­cze­nia­mi, na­dać wy­bra­nym frag­men­tom bro­ka­to­wy po­łysk.

Drukarnia cyfrowa The Challenge w Warszawie obok CH Auchan na Modlińskiej. Oferujemy druk cyfrowy, wielkoformatowy i offsetowy w atrakcyjnych cenach. Drukujemy ulotki, wizytówki, plakaty, kalendarze, foldery, jak również banery, tapety, roll-upy i wiele innych.